Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie istotnych umów pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08 lipca 2022 r. pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej tj. Prefa Construction Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) oraz Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. (dalej: Wykonawca) zostały podpisane cztery umowy znacznej wartości (dalej: Umow1, Umowa2, Umowa3, Umowa4).
Umowa1 dotyczy zlecenia Wykonawcy prac polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu w szczególności wykonania terenów utwardzonych, sieci, przyłączy, terenów zielonych, przy budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ul. Dobrepole. Prace mają rozpocząć się w dniu 01 sierpnia 2022 roku oraz potrwać do 28 lutego 2023 roku. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 1.757.760,00 zł netto (milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 zł). Umowa2 dotyczy zlecenia Wykonawcy prac polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu w szczególności wykonania terenów utwardzonych, sieci, przyłączy, terenów zielonych, przy budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dąbrowie gm. Dopiewo. Prace mają rozpocząć się w dniu 01 lutego 2023 roku oraz potrwać do 30 kwietnia 2024 roku. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 1.524.649,56 zł netto (milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 56/100 zł). Umowa3 dotyczy zlecenia Wykonawcy prac polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu w szczególności wykonania terenów utwardzonych, sieci, przyłączy, terenów zielonych, przy budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Plewiskach gm. Komorniki. Prace mają rozpocząć się w dniu 01 września 2022 roku oraz potrwać do 30 sierpnia 2025 roku. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 6.991.087,32 zł netto (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 32/100 zł). Umowa4 dotyczy zlecenia Wykonawcy prac polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu w szczególności wykonania terenów utwardzonych, sieci, przyłączy, terenów zielonych, przy budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej w Kórniku. Prace mają rozpocząć się w dniu 01 lutego 2023 roku oraz potrwać do 30 listopada 2024 roku. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 840.240,00 zł netto (osiemset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100 zł). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty