Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
13.07.2022, 17:58

MBK UZUPEŁNIENIE PIERWSZEGO ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM PODZIALE MBANK HIPOTECZNY S.A., W RAMACH KTÓREGO MBANK S.A. JEST SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, REGON 001254524, NIP 5260215088, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 169.539.536,00 zł („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.) („KSH”), w zw. z art. 402(1) § 1 KSH, w uzupełnieniu pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003753, REGON 014953634, NIP 5262316250, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 336.000.000,00 zł („Spółka Dzielona” lub „mBH”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank („Podział mBH”), opublikowanego w formie raportu bieżącego nr 22/2022, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z opinią biegłego z badania planu podziału mBH podpisanego w dniu 31 maja 2022 r. („Plan Podziału”) w zakresie jego rzetelności i poprawności. Opinia biegłego z badania Planu Podziału jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie.
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Zarząd Banku przekazuje ponownie poniższe informacje, zawiadamiając o Podziale mBH. Podział mBH zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: • poprzez przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mBH, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie mBH zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów obejmujących: (i) kredyty zabezpieczone hipoteką na finansowanie nieruchomości komercyjnych, (ii) kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego lub przez nie poręczone oraz (iii) kredyty zabezpieczone hipoteką udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, co do których zawarcie umowy kredytu z klientem nastąpiło do dnia 25 lipca 2013 r., spełniające kryteria określone w Załączniku 1 (tabela 4a) do Planu Podziału, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, a którego skład został wskazany w Załączniku 1 do Planu Podziału; oraz • poprzez pozostawienie w mBH pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mBH, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie mBH zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością Spółki Dzielonej jako banku hipotecznego w szczególności w zakresie: a) udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zakresie których umowy kredytu zostały zawarte przez mBH z klientami począwszy od września 2013 r. w ramach współpracy agencyjnej z Bankiem, b) nabywania wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, w tym kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą nabywanych od Banku od roku 2014, a których obsługa na podstawie umowy outsourcingowej powierzona została Bankowi, c) emisji papierów wartościowych w szczególności listów zastawnych i obligacji oraz innych transakcji realizowanych w obszarze skarbu w szczególności transakcji pochodnych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Bank nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej. Plan Podziału został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie). Na podstawie art. 540 § 3(1) KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału mBH, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się: 1) Plan Podziału (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie; 2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie; 3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności mBH za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie; 4) sprawozdania zarządów Banku oraz mBH z dnia 31 maja 2022 r. uzasadniające Podział mBH, dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie; 5) opinię biegłego z badania Planu Podziału w zakresie poprawności i rzetelności, dostępną na stronie: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie. Podstawa prawna: Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-09-23
MBK Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
244,00
-4,26
2022-09-19
MBK Zmiana daty publikacji sprawozdania finansowego za III kwartał 2022
251,60
-1,59
2022-09-16
MBK Informacja o wysokości dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
259,20
-2,93
2022-09-06
MBK Zapis 8.795 akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
217,00
-1,20
2022-09-02
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
206,00
+2,14
2022-09-01
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
217,00
-5,35
2022-08-30
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
217,40
-1,01
2022-08-30
MBK Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
217,40
+2,12
2022-08-26
MBK Usunięcie ratingów mBanku nadanych przez Fitch z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie długoterminowego ratingu emitenta „BBB-” z perspektywą negatywną
232,00
-0,95
2022-08-23
MBK Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR wyemitowane przez mBank w ramach Programu EMTN
234,00
-0,43