Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
18.07.2022, 15:25

ECH Oświadczenie Krajowego Depozytu o rejestracji obligacji serii N

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 lipca 2022 r. wydał oświadczenie NR 632/2022 o rejestracji 400.000 sztuk obligacji na okaziciela serii N (dalej: „Obligacje”) Spółki w depozycie papierów wartościowych w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, pod kodem ISIN PLECHPS00357.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty