Trwa ładowanie...
Notowania
FIGENE: strona spółki
19.07.2022, 19:03

FIG Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy farmy wiatrowej

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2022 z dnia 20 maja 2022 r. informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. TAKE THE WIND Sp. z o.o. - spółka zależna Emitenta („TTW”, „Kredytobiorca”), podpisała z mBank S.A. („Bank", „Kredytodawca”) umowę kredytu („Umowa”) na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu Farmy Wiatrowej TTW o mocy 3,5 MW („Projekt").
Na warunkach określonych w Umowie, Bank udzielił kredytu celem finansowania lub refinansowania kosztów Projektu obejmującego: (1) Kredyt inwestycyjny do kwoty 13,8 mln zł przeznaczony za finansowanie lub refinansowanie wydatków związanych z Projektem Farmy Wiatrowej TTW, (2) Kredyt na rezerwę obsługi zadłużenia do kwoty 1 mln zł, (3) Kredyt VAT do kwoty 4 mln zł, przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Oprocentowanie oparte jest o 3-miesięczy WIBOR, powiększone o marżę Banku. Ostateczna data spłaty w przypadku kredytu inwestycyjnego oraz kredytu na rezerwę obsługi zadłużenia została ustalona na dzień przypadający w 15 rocznicę daty ukończenia Projektu, jednakże nie później niż 31 grudnia 2037 roku. W przypadku kredytu VAT, data ostatecznej spłaty przypada na dzień 31 marca 2023 roku. Pozostałe warunki udzielenia powyższego finansowania, w tym wymagane gwarancje i zabezpieczania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną zarówno z uwagi na istotną wartość umowy, ale przede wszystkim ze względu na pozyskanie środków bankowych, pozwalających na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu. Budowa Farmy Wiatrowej TTW jako pierwszej i pilotażowej była dotychczas finansowana ze środków własnych Emitenta.

Inne komunikaty