Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
20.07.2022, 10:21

ECH Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii N spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 696/2022 z dnia 19 lipca 2022 r., postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty