Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 40/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 lipca 2022 r. dwóch umów zmieniających umowy nabycia nieruchomości.
Pierwsza zmiana umowy sprzedaży została zawarta pomiędzy spółką zależną Osada za Lasem 6 Sp. z o.o. a spółka PHI Nieruchomości sp. z .o.o., co stanowiło efekt zawarcia porozumienia do umowy z dnia 13 maja 2022 roku dot. transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/126, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0 (dalej: Porozumienie1). Wobec faktu, że ustalona cena sprzedaży gruntu była błędna i odbiegająca od wcześniejszych ustaleń w tym przedmiocie, Strony postanowiły cenę zmienić i ustalić na kwotę 357.899,25 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100). Druga zmiana umowy sprzedaży została zawarta pomiędzy spółką zależną Osada za Lasem 5 Sp. z o.o. a PHI Nieruchomości sp. z o.o., co stanowiło efekt zawarcia porozumienia do umowy z dnia 13 maja 2022 roku dot. transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/127, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0 (dalej: Porozumienie2). Wobec faktu, że ustalona cena sprzedaży gruntu była błędna i odbiegająca od wcześniejszych ustaleń w tym przedmiocie, Strony postanowiły cenę zmienić i ustalić na kwotę 238.989,00 zł brutto (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 00/100). Pozostałe informacje, o których mowa w Raporcie Bieżącym ESPI 40/2022 nie ulegają zmianie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty