Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
28.07.2022, 21:08

ECH Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii N w obrocie na rynku podstawowym

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Nr 734/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. postanowił:
1) wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii N spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00357"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt l), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0626". Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty