Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hollywood S.A. w dniu 04 sierpnia 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki w dniu 04 sierpnia 2022 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem: Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o./ 45.645.295 / 53,96%/ 53,04% 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée / 32.382.334 / 38,28% /37,63% Podstawa prawna: Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Inne komunikaty