Trwa ładowanie...
Notowania
GRODNO: strona spółki
5.08.2022, 17:52

GRN Szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023, tj. za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Dane skonsolidowane: Przychody ze sprzedaży: 266,4 mln zł wobec 241,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 10%. EBITDA: 13,7 mln zł wobec 12,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 11%. EBIT: 11,8 mln zł wobec 10,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 10%. Zysk netto: 8,6 mln zł wobec 8,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 4%. Dane jednostkowe: Przychody ze sprzedaży: 265,5 mln zł wobec 236,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 12%. EBITDA: 12,6 mln zł wobec 10,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 25%. EBIT: 10,8 mln zł wobec 8,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 26%. Zysk netto: 8,0 mln zł wobec 6,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, co oznacza wzrost o 19%. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/2023 na wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów oraz pozycji wynikowych Spółki wpłynęła wyższa sprzedaż w segmentach dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych, oświetlenia, automatyki budynkowej i rozwiązań dla przemysłu. Niższe rdr przychody Spółka odnotowała w segmentach OZE oraz kabli i przewodów, co związane było w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wyższa dynamika wzrostu jednostkowych pozycji wynikowych wobec dynamiki wzrostu skonsolidowanych pozycji wynikowych związana była z procesem przeniesienia działalności handlowej spółki zależnej Magma do Grodno S.A. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości. Zaprezentowane informacje finansowe EBITDA, EBIT oraz zysk netto nie są definiowane w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowią Alternatywne Pomiary Wyników _Alternative Performance Measure, dalej: APM_ w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Definicje zastosowanych wskaźników APM: - szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności. - szacunkowy wynik EBIT jest tożsamy z szacunkową wartością zysku (straty) z działalności operacyjnej. - szacunkowy zysk netto jest tożsamy z szacunkową wartością zysku (straty) netto. Dobór APM przedstawianych w niniejszym raporcie został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Emitenta. EBITDA, EBIT i zysk netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne spółki może się różnić.

Inne komunikaty