Trwa ładowanie...
Notowania

KOM Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta

W nawiązaniu do treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2022 roku, w nocie objaśniającej numer 37.2 (Decyzje dotyczące CIT), w której Emitent informował, iż jest również stroną sporu toczonego z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi w zakresie m.in. CIT za lata 2013/2014 o wartości 1 471 tys. zł plus odsetki ustawowe, Emitent informuje jak poniżej.
W dniu 5 sierpnia br Emitent powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 1036/21 uchylił decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 r oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2013 r. - 31.03.2014 r. Sąd podzielił stanowisko Emitenta, iż miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta. Wyrok nie jest prawomocny. Jednocześnie Emitent przypomina, że trwają postępowania sądowo-administracyjne obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe, o których wynikach Emitent będzie informował w kolejnych raportach. Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.  

Inne komunikaty