Trwa ładowanie...
Notowania

NNG Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dziś, tj. 05.08.2022 roku uzyskał informację, że do Spółki wypłynęło zawiadomienie z dnia 20.08.2022 roku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od StartVenture@Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ ASI SKA z siedzibą w Warszawie („SVP ASI SKA”).
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) zawiadamiam, że w dniu 13.07.2022 r., w wyniku zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, zmianie uległo zaangażowanie akcjonariusza SVP ASI SKA w ogólnej liczbie głosów w spółce NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Przed transakcją zbycia akcji Spółki, akcjonariusz SVP ASI SKA posiadał 841.072 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, które stanowiły 5,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 841.072 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,02 % w ogólnej licznie głosów w Spółce. Po dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki, aktualnie akcjonariusz SVP ASI SKA posiada 550.100 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji zwykłych, które stanowią 3,28 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 550.100 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,28 % w ogólnej licznie głosów w Spółce. Jednocześnie SVP ASI SKA informuje, że: Brak podmiotów zależnych od SVP ASI SKA, które posiadałyby akcje Spółki. SVP ASI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie.”

Załączniki

Inne komunikaty