Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
5.08.2022, 23:27

RFK Otrzymanie przez Emitenta arbitrażowego wyroku częściowego, dotyczącego sporu w przedmiocie umowy na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 28/2016 z dnia 29 września 2016 roku informującego o zawarciu z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ („Zamawiający”) znaczącej umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie („Umowa”), (ii) numer 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu Zamawiającemu przez Emitenta notyfikacji „notice of impossibility / termination”, (iii) numer 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, (iv) numer 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) żądań wypłaty z gwarancji należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 14.965.000,00 EUR, (v) numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od KUKE przedsądowego wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR w związku z wypłatą przez KUKE na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR, (vi) numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od Generali wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR w związku z wypłatą przez Generali na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR, a także (iv) numer 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku informującego o rozpoczęciu negocjacji w zakresie polubownego rozwiązania sporu powstałego na gruncie Umowy równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego z powództwa Emitenta przeciwko Zamawiającemu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał wyrok częściowy z dnia 5 sierpnia 2022 roku wydany przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy działający na podstawie regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Instuutute of the Stockholm Chamber of Commerce) w sprawie o sygn. akt V 2020/119 („Wyrok” i „Sąd”).
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jak wskazano powyżej, Wyrok ma charakter wyroku częściowego, rozstrzygającego o części wskazanych poniżej zagadnień, posiadając jednocześnie cechy wyroku wstępnego, rozstrzygając o zasadzie odpowiedzialności, co dotyczy w szczególności zagadnień z punktu 7 i 10 poniżej – zagadnienia te, będą przedmiotem wyroku końcowego, który zostanie wydany przez Sąd w dalszym toku przedmiotowego postępowania. Na mocy Wyroku rozstrzygnięto, iż: 1. Umowa nie była nieważna, czy też niewykonalna, a także, że nie istniał stan istotnego naruszenia Umowy przez Zamawiającego, a w konsekwencji Emitent nie był uprawniony do odstąpienia od niej w dniu 5 października 2020 roku; 2. w dniu 6 października 2020 roku Zamawiający był uprawniony do odstąpienia od Umowy, na podstawie wskazanych w Wyroku postanowień Umowy; 3. podpisany przez Emitenta w dniu 4 lutego 2020 roku protokół przejęcia wykonanych prac, jest nieważny; 4. Zamawiający jest uprawniony do otrzymania od Emitenta dokumentacji wyspecyfikowanej w Wyroku, związanej z Umową, a w konsekwencji nakazano Emitentowi wydanie tej dokumentacji Zamawiającemu; 5. Zamawiający jest uprawniony do kar umownych z tytułu opóźnienia Emitenta w wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy; 6. w dniu 6 października 2020 roku Zamawiający był uprawniony do tego, by żądać od KUKE i Generali wypłat z gwarancji - o których mowa w raportach bieżących Emitenta numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 oraz numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku - a w konsekwencji oddalono roszczenie Emitenta o zwrot tych kwot, wypłaconych przez KUKE i Generali na rzecz Zamawiającego; 7. Emitent ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność cywilną o charakterze odszkodowawczym, jednak bez rozstrzygnięcia w Wyroku o tym, czy Zamawiający poniósł szkodę, wysokości tej szkody, a także zakresu, w którym miałaby zostać naprawiona przez Emitenta w ramach odszkodowania, pozostawiając te zagadnienia do rozstrzygnięcia w wyroku końcowym; 8. Emitent nie jest uprawniony do powoływania się na postanowienia Umowy limitujące jego odpowiedzialność (ograniczające zakres odpowiedzialności); 9. wszelkie pozostałe roszczenia oraz roszczenia wzajemne, zastrzeżenia i zarzuty, co do których strony wnosiły, by Sąd rozstrzygnął o nich na obecnym etapie postępowania, zostają odrzucone; 10. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpi w wyroku końcowym. Zarząd Emitenta nadmienia, w kontekście punktu 6. powyżej, iż rozstrzygnięcie Wyroku w tej materii nie skutkuje koniecznością zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego, bowiem wypłata przez KUKE i Generali na rzecz Zamawiającego miała już miejsce, o czym poinformowano w raportach bieżących Emitenta numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 oraz numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku. Jednocześnie, Emitent podtrzymuje stanowisko wyrażone w tych raportach, iż wierzytelności KUKE oraz Generali wobec Emitenta, a związane z wypłatą na rzecz Zamawiającego, są objęte prawomocnie zatwierdzonym układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta. Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż w zakresie, w którym w Wyroku rozstrzygnięto daną kwestię – bez zastrzeżenia, iż będzie ona przedmiotem wyroku końcowego, Wyrok jest ostateczny (jako wyrok sądu arbitrażowego). Emitentowi przysługuje jednak prawo wniesienia skargi o uchylenie Wyroku, jako wyroku sądu polubownego, do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie (Svea Court of Appeal in Stockholm) lub żądania ustalenia, że Wyrok jest nieważny. Emitent podejmie decyzję o wniesieniu odpowiedniego środka lub odstąpieniu od jego wnoszenia, po szczegółowym przeanalizowaniu uzasadnienia Wyroku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-11
RFK Otrzymanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej na rzecz Emitenta.
1,83
-0,11
2022-08-05
RFK Otrzymanie przez Emitenta arbitrażowego wyroku częściowego, dotyczącego sporu w przedmiocie umowy na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.
1,56
0,00
2022-08-05
RFK Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
1,56
0,00
2022-08-05
RFK Zawarcie umowy o mediację z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz sporządzenie wniosku o mediację do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
1,60
-1,88
2022-08-03
RFK Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu przez Sąd porozumienia zawartego przez Emitenta z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
1,59
+1,26
2022-08-02
RFK Otrzymanie informacji o nieprawomocnym zatwierdzeniu przez Sąd ugody zawartej pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
1,62
-0,49
2022-07-29
RFK Uzgodnienie woli przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
1,62
0,00
2022-07-28
RFK ykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 28 lipca 2022 roku.
1,59
+3,14
2022-07-28
RFK Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 28 lipca 2022 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
1,59
+3,14
2022-07-27
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,57
+1,91