Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku, w którym Emitent informował o toczącym się postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z pozwu British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [BAP] przeciwko M. Karlik sp.k. z siedzibą w Poznaniu [M. Karlik], w którym BAP żąda od M. Karlik zapłaty tytułem rozliczeń za okres obowiązywania pomiędzy BAP i M. Karlik umowy dilerskiej i serwisowej, niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku BAP: (i) wypełniła weksel własny in blanco wystawiony przez M. Karlik w celu zabezpieczenia należności Spółki wynikających ze sprzedanych M. Karlik towarów na podstawie w/w umowy, na którym poręczenie wekslowe złożyła „Karlik” spółka jawna z siedzibą w Poznaniu [Karlik sp. j.], na kwotę 8.402.876,46 zł; oraz (ii) skierowała do M. Karlik jako wystawcy oraz do Karlik sp. j. jako poręczyciela listy polecone zawierające informację o wypełnieniu weksla oraz wezwanie do wykupu weksla w dniu 25 sierpnia 2022 r.
W/w weksel własny in blanco został wypełniony przez BAP w związku z nieuregulowaniem przez M. Karlik należności wynikających z ww. umowy dilerskiej i serwisowej. Należności te są również przedmiotem ww. postępowania arbitrażowego. W razie braku wykupienia weksla w terminie płatności BAP rozważy podjęcie wobec poręczyciela wekslowego dalszych kroków prawnych, nie wykluczając wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-11-29
BAH QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,65
0,00
2022-10-28
BAH Zawarcie porozumienia o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.
0,51
+0,59
2022-09-30
BAH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,54
0,00
2022-09-26
BAH Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
0,56
-4,62
2022-09-19
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
0,53
+1,13
2022-09-07
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
0,48
+4,19
2022-08-26
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
0,62
0,00
2022-08-16
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
0,62
+1,60
2022-06-30
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
0,00
2022-06-30
BAH Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
+0,18