Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
18.08.2022, 12:45

TRK Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.
W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W II kwartale 2022 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł -104 069 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to: 1) uwzględnienie dodatkowych kosztów związanych z projektowaniem oraz budową na kontraktach kolejowych; 2) wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów; 3) presja inflacyjna negatywnie wpływająca na koszty realizacji kontraktów. Ponadto w II kwartale 2022 roku Emitent działał w warunkach niewystarczającej płynności, co negatywnie wpłynęło na działalność operacyjną Spółki. Powyższa kwota (-104 069 tys. zł) obejmuje również: • zmianę przyjętych szacunków wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2022; • wpływ rozliczenia zawartych ugód z PKP PLK, o których Spółka informowała z raportach bieżących nr 45/2022 i 52/20222. Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych, w tym ukończenia procesu testów na utratę wartość aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 14 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty