Trwa ładowanie...
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
24.08.2022, 18:07

ALI Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Piotra Osieckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach obecnej, trwającej od dnia 24 czerwca 2022 r. kadencji Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rybie, natomiast funkcję Sekretarza Pani Monice Łasiewickiej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z wyborem w dniu 24 czerwca 2022 r. Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1) Pana Dariusza Daniluka – na Przewodniczącego Komitetu Audytu, 2) Pana Jana Ordyńskiego – na Członka Komitetu Audytu, 3) Panią Monikę Łasiewicką - na Członka Komitetu Audytu. Zarząd Spółki informuje, iż Komitet Audytu Spółki spełnia kryteria określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-02
ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1,92
0,00
2023-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1,89
-1,06
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00
2022-08-30
ALI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,29
+7,75