Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2022 r. zawarta została w formie aktu notarialnego umowa pożyczki (Umowa, Pożyczka) pomiędzy podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (Pożyczkodawca) oraz firmą Mikroapartamenty Luboń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Pożyczkobiorca).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 1.670.454,55 euro (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 55/100 EUR) na okres 12 (dwunastu) miesięcy tj. do dnia 26 sierpnia 2023 r. Zabezpieczeniami ustanowionymi w umowie Pożyczki są; 1) Złożenie oświadczenia o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę egzekucji z całego majątku na rzecz Pożyczkodawcy na podstawie art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Pożyczkodawcy. 2) Złożenie oświadczenia o poddaniu się przez Jakuba Suchanka egzekucji z całego majątku rzecz Pożyczkodawcy na podstawie art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.). 3) Zobowiązanie złożone przez Emitenta wobec Pożyczkodawcy polegające na spłacie wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy w przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie wykonał postanowień Umowy. 4) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw PO1P/00001026/9 należącej do spółki zależnej od Emitenta Inwestycje Mieszkaniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu oraz na nieruchomości PO2P/00171977/9 na rzecz Pożyczkodawcy. 5) obciążenie przysługującego Pożyczkobiorcy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00263989/8, hipoteką umowną zabezpieczającą Umowę Pożyczki. 6) obciążenie przysługującego Pożyczkobiorcy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00263989/8, hipoteką umowną zabezpieczającą zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej Prefa Group S.A. w dniu 30 marca 2022 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty