Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
2.09.2022, 19:42

TRK Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2.09.2022 otrzymał od COMSA S.A.U („Akcjonariusz”) zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zmniejszeniu się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez ww. Akcjonariusza.
Ww. zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rejestracji w dniu 29.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, które zostały objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szczegółową treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty