Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
5.09.2022, 10:01

MCR Nabycie akcji własnych

Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta: - w dniu 30 sierpnia 2022 r. nabył 245 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 062,50 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00156% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 31 sierpnia 2022 r. nabył 160 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 000,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00102% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 01 września 2022 r. nabył 246 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,10 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 976,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00157% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; - w dniu 02 września 2022 r. nabył 118 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 475,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00075% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 82 388 akcji, które stanowią 0,52615 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 29 sierpnia do 2 września 2022 r. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty