Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
5.09.2022, 21:27

TRK Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 września 2022 roku, na podstawie przeprowadzonych na dzień bilansowy 30 czerwca 2022 roku testów na utratę wartości, podjął decyzję o dokonaniu następujących odpisów aktywów:
1. „Inwestycji w jednostkach zależnych” ujętych w jednostkowym sprawozdaniu Trakcja S.A. na dzień 30.06.2022 r.: a. Inwestycji w spółce zależnej BTW sp. z o.o. – odpis w kwocie 10 835 tys. zł; b. Inwestycji w spółce zależnej PEUiM sp. z o.o. – odpis w kwocie 3 248 tys. zł; c. Inwestycji w spółce zależnej AB Kauno Tiltai – odpis w kwocie 66 709 tys. zł. 2. „Wartości firmy” ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Trakcja na dzień 30.06.2022 r. alokowanej do następujących ośrodków generujących przepływy pieniężne (dalej „CGU”): a. CGU składającego się ze spółek: PEUiM sp. z o.o., Dalba sp. z o.o., PDM S.A. – odpis w kwocie 5 029 tys. zł; b. CGU składającego się ze spółek należących do Grupy AB Kauno Tiltai – odpis w kwocie 34 330 tys. zł. Dokonanie odpisu aktualizującego wartość „Inwestycji w jednostkach zależnych” wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie Spółki na 30.06.2022 roku o kwotę 80 792 tys. zł. Proces przeprowadzania testów na utratę wartości inwestycji na 30.06.2022 r. został przeprowadzony dla wszystkich inwestycji w jednostkach zależnych od Trakcja S.A., z wyjątkiem inwestycji w spółce Torprojekt sp. z o.o., której wartość bilansowa na dzień 31.03.2022 r. wynosiła 1 400 tys. zł. Trwają prace nad testem na utratę wartości inwestycji w jednostce podporządkowanej Torprojekt sp. z o.o. oraz aktywów Trakcja S.A. związanych z tą spółką (z uwzględnieniem czynników, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 58/2022). Utworzenie odpisu aktualizującego wartość „Wartość firmy” wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę 39 359 tys. zł. Utworzone odpisy aktualizujące mają charakter niepieniężny i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy. Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wartość dokonanych odpisów, zarówno inwestycji, jak i wartości firmy, jest wzrost stopy dyskontowej, tj. wskaźnika „średniego ważonego kosztu kapitału” (WACC). Wzrost ten wynika z czynników zewnętrznych wobec Grupy Trakcja. Wstępne szacunki wyników finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 61/2022 zostanie opublikowany 30 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty