Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
8.09.2022, 11:02

AGO Podpisanie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.

Zarząd Agory S.A., w nawiązaniu do komunikatu 27/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., informuje, iż Konsorcjum AMS S.A. (AMS) - Ströer Polska Sp. z o.o. (Ströer), działając na podstawie punktu 28.2 Umowy Koncesji podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa (Koncesjodawca) aneks do ww. Umowy, wydłużający okres jej obowiązywania do 11 maja 2024 r. Zawarcie aneksu nastąpiło w następstwie postępowania arbitrażowego wygranego przez Konsorcjum, które w okresie odpowiadającym czasowi przedłużenia podzieli się kosztami i przychodami związanymi z eksploatacją wiat.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12 czerwca 2014).

Inne komunikaty