Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
8.09.2022, 18:29

TRK Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja S.A. i Grupy Trakcja za I półrocze 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 września 2022 roku zakończono wstępną analizę dostępnych wyników finansowych poszczególnych jednostek Grupy Emitenta oraz proces gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Trakcja za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2022 i 62/2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu następujących odpisów aktywów:
1. „Inwestycji w jednostkach podporządkowanych” w spółce zależnej Torprojekt sp. z o.o. w kwocie 1 400 tys. zł., który wpłynął na jednostkowy wynik finansowy Trakcja S.A. za I półrocze 2022 r. Kwota ta ma charakter niepieniężny, co oznacza, że nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki i Grupy; 2. „Aktywów finansowych” tj. udzielonych pożyczek do spółki zależnej Torprojekt sp. z o.o. w kwocie 7 046 tys. zł, z czego wpływ na jednostkowy wynik finansowy Trakcja S.A. za I półrocze 2022 r. wyniósł 5 639 tys. zł. Wyżej wymienione odpisy nie będą miały wpływu na skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze 2022 r. oraz wartość aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2022 roku. Ponadto Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunków wyników finansowych Spółki i Grupy Trakcja za I półrocze 2022 r., uwzględniających powyższe odpisy aktywów oraz zdarzenia, o których Spółka informowała w raportach nr 53/2022, 55/2022, 58/2022, 62/2022: • Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 279 621 tys. zł Zysk brutto ze sprzedaży: -97 552 tys. zł EBITDA: -109 270 tys. zł Zysk brutto: -228 655 tys. zł • Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za I półrocze 2022 roku: Przychody ze sprzedaży: 555 423 tys. zł Zysk brutto ze sprzedaży -128 016 tys. zł EBITDA: -145 554 tys. zł Zysk brutto: -243 887 tys. zł Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 61/2022 zostanie opublikowany w dniu 30 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty