Trwa ładowanie...
Notowania
BNPPPL: strona spółki
12.09.2022, 17:04

BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 września 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. (Uchwała nr 39).
W związku z powyższym do Statutu Banku dodano § 29b Statutu Banku. Poniżej aktualna treść § 29b Statutu Banku: „§ 29b 1. Na podstawie „Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym” kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N. 2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach: a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024, b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025, c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026, d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027, e) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 – w okresie od 31 marca 2028 roku do 30 września 2028, f) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 – w okresie od 31 marca 2029 roku do 30 września 2029, g) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 – w okresie od 31 marca 2030 roku do 30 września 2030, h) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 – w okresie od 31 marca 2031 roku do 30 września 2031.” Rada Nadzorcza Banku ustaliła tekst jednolity Statutu Banku. W załączeniu Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 9 września 2022 r. Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty