Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 12 września 2022 r. zawarta została umowa pożyczki (dalej: Umowa) pomiędzy Emitentem (dalej: Pożyczkobiorca) oraz podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca").
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) na okres 6 miesięcy tj. do dnia 12.03.2023 r. W związku z zawartą Umową ustanowione zostały następujące zabezpieczenia: - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 4 i 5 k.p.c. przez Pożyczkobiorcę. - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 6 k.p.c. przez Jakuba Suchanka prowadzącego działalność pod firmą: Jakub Suchanek Germainvest, podmiot prawny spoza grupy kapitałowej Emitenta1, Prefa Development sp. z o.o. oraz podmiot prawny spoza grupy kapitałowej Emitenta2 - weksel in blanco wystawiony wraz z deklaracją wekslową przez Pożyczkobiorcę oraz jego poręczenie przez Jakuba Suchanka prowadzącego działalność pod firma: Jakub Suchanek Germainvest, podmiot prawny spoza grupy kapitałowej Emitenta1, Prefa Development sp. z o.o., podmiot prawny spoza grupy kapitałowej Emitenta2. - Przewłaszczenie na zabezpieczenie Nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgi wieczyste nr PO1G/00090515/5, PO1G/00090525/8, PO1G/00090526/5, PO1G/00090528/9 oraz PO1G/00090527/2 (dalej: Nieruchomość nr 1); - Przewłaszczenie na zabezpieczenie Nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00068121/0 (dalej: Nieruchomość nr 2). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty