Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 12 września 2022 r. zawarta została umowa pożyczki (dalej: „Umowa”) pomiędzy Emitentem (dalej: „Pożyczkobiorca”), a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz Jakubem Suchankiem będącym Prezesem Zarządu Emitenta, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Jakub Suchanek Germainvest (dalej: Poręczyciel1), spółką zależną Nowa Dąbrowa sp. z o.o. (dalej: Poręczyciel2) oraz spółką zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. (dalej: Poręczyciel3).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na okres 4 miesięcy tj. do dnia 12 stycznia 2023 r. W związku z zawartą Umową ustanowione zostało zabezpieczenie, jakim jest hipoteka umowna łączna do sumy 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) na nieruchomości należącej do spółki zależnej od Emitenta tj. Nowa Dąbrowa sp. z o.o., zapisanej w KW pod numerem: PO1P/00335795/0 i Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o., zapisanej w KW pod numerem: PO1P/00001026/9. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty