Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie istotnych Aneksów do umów pożyczek z dnia 29 września 2021 r.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 68/2021, w którym Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") informował, iż Emitent oraz dwie spółki zależne od Emitenta, tj. Prefa Development sp. z o.o. oraz Stacja Luboń sp. z o.o., a także inne podmioty niewchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, zostały poręczycielami (dalej: Poręczyciele) w dwóch umowach pożyczek (dalej: Pożyczki), zawartych pomiędzy Panem Jakubem Suchankiem (dalej: Pożyczkobiorca), Prezesem Zarządu Emitenta, a dwiema osobami fizycznymi, niebędącymi podmiotami powiązanymi ze Spółką (dalej: Pożyczkodawcy), Zarząd niniejszym informuje, iż w dniu 12 września 2022 roku podpisane zostały aneksy (dalej: „Aneksy”) do Pożyczek. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Aneksach, zmianie uległ termin spłaty Pożyczek na dzień 29 grudnia 2022 roku. Łączna pozostała do spłaty kwota wynosi 4 751 138,00 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 00/100). Zmianie uległ również sposób zabezpieczenia Pożyczek, którym ma być:
1. przewłaszczenie należącej do Spółki Prefa Development sp. z o.o. nieruchomości położonej w Luboniu, gmina Luboń M., powiat poznański, województwo wielkopolskie, przy ulicy Żeglarskiej, stanowiącej działkę numer 5/8 (pięć / osiem), o obszarze 0,3302 ha (trzy tysiące trzysta dwa metrów kwadratowych), o sposobie korzystania BA – tereny przemysłowe, wpisaną do KW pod numerem: PO2P/00243735/7. 2. przewłaszczenie należącej do Spółki Stacja Luboń sp. z o.o. nieruchomości położonej w Luboniu, gmina Luboń M., powiat poznański, województwo wielkopolskie, przy ulicy Żeglarskiej, stanowiącej działkę numer 5/42 (pięć / czterdzieści dwa), o obszarze 0,7065 ha (siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), o sposobie korzystania BA – tereny przemysłowe, wpisaną do KW pod numerem: PO2P/00254266/8. 3. zobowiązanie się przez Pożyczkobiorcę oraz Poręczycieli do poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zwrotu kwoty kapitału pożyczki oraz zapłaty odsetek umownych oraz prowizji. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów z Grupy, znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy, jej zabezpieczeń oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty