Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
15.09.2022, 19:23

TRK Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 269 160 780,80 zł – w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”), w związku ze złożeniem w dniu 14 września 2022 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 Statutu Spółki, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. na dzień 12 października 2022 r., godz. 10:00 w Warszawie, w Sali nr 8 w Hotelu Mercure (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 26 września 2022 r. (dalej: „Dzień Rejestracji”). § Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Trakcja S.A. w Dniu Rejestracji. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00 na trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 7-11 października 2022 roku. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzeń do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad. Komunikacja elektroniczna pomiędzy akcjonariuszami a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com. § Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia (do 21 września 2022 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com. § Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. § Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia Każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone w oryginale lub poświadczonym odpisie najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia (do godz. 08:30). Co najmniej na jeden dzień roboczy przed dniem walnego zgromadzenia Spółka, tj. nie później niż do 11 października 2022 r. do godz. 15.00, akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa (bez względu na jego formę) poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: walne@grupatrakcja.com. Pełnomocnictwo powinno być przesłane w taki sposób, aby możliwa była skuteczna weryfikacja jego ważności. Z tego względu np. pełnomocnictwo w formie pisemnej przesyłane pocztą elektroniczną powinno być zeskanowane do pliku typu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych: - w przypadku osób fizycznych: imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej; - w przypadku innych podmiotów: nazwy (firmy), numeru wpisu do właściwego rejestru, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa powinien być dołączony, zeskanowany do pliku typu PDF, odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesięczny. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym będą wykonywane te prawa. Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Proces weryfikacji może polegać na zadaniu pytania, w formie elektronicznej lub telefonicznej, akcjonariuszowi bądź pełnomocnikowi zmierzającego do ustalenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Jeżeli akcjonariusz bądź pełnomocnik nie potwierdzi faktu udzielenia pełnomocnictwa lub jeżeli Spółka nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia (do godz. 08:30), w takim wypadku Spółka zastrzega możliwość odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. Do pisemnego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii odpowiednio poświadczonej za zgodność z oryginałem), nie starszy niż 3 miesięczny, potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzony dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinien zawierać wpisy dotyczące osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. § Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Akcjonariusz podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. § Dostęp do dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrakcja.com w sekcji „Relacje Inwestorskie\Walne Zgromadzenie\2022\Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2022”. Pod wskazanym adresem strony internetowej zamieszczona jest również klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje: 1. Wniosek akcjonariusza; 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty