Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
30.09.2022, 14:23

MCR Uchwała o wypłacie dywidendy

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2022 roku podjęło Uchwałę o wypłacie dywidendy.
1) Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę: 9.864.877,05 zł. 2) Wartość dywidendy przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi: 0,63 zł. 3) Liczba akcji: 15 658 535 – przy czym, dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy (skup akcji własnych). 4) Dzień dywidendy został ustalony na: 31 października 2022 roku. 5) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na: 8 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: §19 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty