Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
10.10.2022, 13:08

MCR Odpowiedź na pytania Akcjonariusza

Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), przekazuje treść odpowiedzi na pytanie zadane przez Akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZA”) w dniu 30 września 2022 r.:
Pytanie: Jak zdefiniowana jest w Spółce niezależność członków Rady Nadzorczej oraz którzy członkowie Rady Nadzorczej są niezależni? Odpowiedź: Niezależność członków Rady Nadzorczej definiowana jest w Spółce zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, to jest według kryteriów oraz warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innych regulacji odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od członków Rad Nadzorczych spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki). W dniu odbycia ZWZA, niezależnymi członkami Rady Nadzorczej byli: Pan Arkadiusz Kęsicki, Pan Eryk Karski, Pan Błażej Żmijewski oraz Pan Pathy TIMU ZENZO. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty