Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
7.11.2022, 22:06

CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka), aneksu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP SA) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: LKW) z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. oraz RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
Do momentu podpisania aneksu do LKW, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., dostępny limit wynosił 123 200 000 PLN (po uwzględnieniu terminowych spłat), w następstwie podpisania niniejszego aneksu łączny limit umowy kredytu w formie LKW uległ zwiększeniu do kwoty 180 000 000 PLN (w całości w formie Kredytu w Rachunku). Aneks wydłużył również okres na jaki został udzielony limit do dnia 21 listopada 2023 r. (poprzedni termin: 21 listopada 2022 r.). Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanej umowy, nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Inne komunikaty