Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
10.11.2022, 17:16

PGE Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w III kwartale 2022 r. wyniósł około 2 328 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 576 mln zł, segment Ciepłownictwo: -8 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 668 mln zł, segment Obrót: 486 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 561 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 17 mln zł. Ponadto, na wyniki III kwartału 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym pomniejszające wynik EBITDA łącznie o około 402 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na obniżenie wyniku EBITDA o około 422 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w III kwartale 2022 r. wyniósł około 1 926 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 157 mln zł, segment Ciepłownictwo: -10 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 668 mln zł, segment Obrót: 509 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 561 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 17 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 654 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1 990 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2022 r. wyniosło około –1 837 mln zł (gotówka netto), przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w III kwartale 2022 r. przez: - segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 575,7 zł/MWh, - segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 578,3 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 zł/MWh. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r. jest planowana na 22 listopada 2022 r.

Inne komunikaty