Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
14.11.2022, 14:05

AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 listopada 2022 roku, Zarząd Spółki Helios S.A. („Spółka”) – spółki zależnej od Agora S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników Spółki.
Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki, która w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła, a na którą składają się m.in. niższa niż przed pandemią frekwencja w polskich kinach, wzrost cen energii, wzrost płacy minimalnej i stawki minimalnej, wzrost kursu EUR, wzrost innych kosztów prowadzenia działalności oraz rozpoczęcie spłaty kredytów zaciągniętych w związku walki z pandemią Covid-19 i dwukrotny wzrost kosztów obsługi tego długu. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie zwolnień do 80 pracowników zatrudnionych w Spółce, (co stanowi 20% wszystkich zatrudnionych w Spółce na dzień 14 listopada 2022 roku), w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku. Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających. Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2022 roku zwrócił się do przedstawicieli pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce. Agora S.A. opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Agora zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za rok 2022. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty