Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka) w związku ze zwołaniem na dzień 21 listopada 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, informuje o zgłoszeniu w dniu 21 listopada 2022 roku podczas ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez akcjonariusza Emitenta – spółki Projbud Deweloper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (dalej: „Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, projektu uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, która dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 listopada 2022 r.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały. Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2022 r. na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia pod adresem https://prefagroup.pl/walne-zgromadzenie

Załączniki

Inne komunikaty