Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
22.11.2022, 12:38

AGO Zakończenie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Helios S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., informuje o powzięciu informacji od zarządu spółki Helios S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) – spółki zależnej od Agora S.A. o:
(i) zakończeniu przez Spółkę procesu konsultacji z w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników Spółki, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; (ii) podjęciu przez Zarząd Spółki, uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w Spółce na zasadach określonych w regulaminie podczas procesu konsultacji. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku i obejmie do 53 pracowników Spółki. Dodatkowo, Spółka podjęła decyzję o nieprzedłużaniu wybranych umów i nieobsadzaniu wakatów, co łącznie zmniejszy ilość zatrudnionych w Spółce o kolejne 16 etatów. W wyniku konsultacji ustalono, że zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata w wysokości do 30.800 zł, zależnie od stażu pracy danego pracownika w Spółce. Pracownicy objęci zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi m.in. podstawową opiekę medyczną. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekaże stosowne informacje, w tym treść protokołu z konsultacji Powiatowemu Urzędowi Pracy. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 r. wyniesie około 1,9 mln zł. Spółka szacuje, że oszczędności z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogą wynieść około 5,45 mln zł. Agora S.A. przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem Zarządu Agora S.A. do raportu rocznego za rok 2022. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty