Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
23.11.2022, 15:55

AGO Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2023 skonsolidowanych raportów okresowych w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za pierwszy kwartał 2023 r. - 19 maja 2023 r., - za trzeci kwartał 2023 r. - 17 listopada 2023 r. II. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 r. - 18 sierpnia 2023 r. III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 17 marca 2023 r. Jednocześnie Spółka informuje, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową; - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową; - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 r. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.agora.pl w zakładce Dla inwestorów/raporty finansowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty