Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
23.11.2022, 16:25

ING Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych Banku w 2023 roku:
- skonsolidowany raport roczny oraz raport roczny za 2022 rok – 10 marca 2023 roku, - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 11 maja 2023 roku, - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 3 sierpnia 2023 roku, - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 2 listopada 2023 roku. Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2022 roku zostaną przekazane 2 lutego 2023 roku w formie raportu bieżącego. Dodatkowo Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty