Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
29.11.2022, 13:33

MCR Zawarcie Umowy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2022 roku Emitent zawarł z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym.
Podpisana umowa ma zstąpić dotychczasową umowę kredytową łączącą „MERCOR” S.A. i mBank S. A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie podpisanej Umowy Santander Bank Polska zobowiązał się udostępnić Emitentowi kredyt na finasowanie bieżącej działalności gospodarczej w wysokości 28.560.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w EUR z tym, że kwota w walucie obcej nie może być wyższa niż równowartość 10.000.000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 28 listopada 2024 roku. Dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN oprocentowanie oparte zostało na stawce bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów bankowych zaś dla kwoty wykorzystania w EUR na stawce bazowej EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych. Zgodnie z Umową Bank pobierze prowizję przygotowawczą, naliczoną od udzielonego kredytu, będzie pobierał prowizję za zaangażowanie za niewykorzystaną część podstawionego do dyspozycji kredytu oraz prowizję za zarządzanie kredytem, naliczaną od wykorzystanej kwoty kredytu. Zabezpieczenie określone w Umowie stanowią między innymi: hipoteka na nieruchomości Emitenta w Mirosławiu k/Płocka, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, zastaw rejestrowy na centrum obróbczym. Emitent zobowiązał się do utrzymywania na poziomie określonym w umowie: średniomiesięcznych wpływów na rachunku bieżącym prowadzonym w Banku, wskaźnika udziału kapitału, wskaźnika zadłużenia netto / EBITDA. Jednym z warunków uruchomienia kredytu jest dostarczenie zaświadczenia dotychczasowego kredytodawcy - mBank S.A. z siedziba w Warszawie, wskazującego aktualną całkowitą wysokość zadłużenia. Pierwsze uruchomienie Kredytu zostanie przeznaczone na spłatę kredytu refinansowanego. Niniejsza Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty