Trwa ładowanie...
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
24.01.2023, 18:57

ULG Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2022 r.

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o szacunkowych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2022 r. tj. okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za 2022 r. przedstawiają się następująco: - Przychody całkowite: 28,0 mln zł; - Przychody netto ze sprzedaży: 27,1 mln zł; - Zysk brutto: 8,3 mln zł; - Zysk netto: 6,8 mln zł; - Zysk z działalności operacyjnej: 7,5 mln zł; - Środki pieniężne na koniec okresu tj. 31.12.2022 r.: 9,1 mln zł. Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) stabilna sprzedaż gier z segmentu PC, w szczególności „Ultimate Fishing Simulator” wraz z dodatkami, „Ultimate Fishing Simulator 2” oraz „Electrician Simulator”; 2) stabilna sprzedaż gier z segmentu konsole, w szczególności „House Flipper”, „Cooking Simulator” i „Thief Simulator”; 3) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – do końca 2022 r. zostało wydanych 69 gier, głównie na konsole, w tym platformę Nintendo Switch; 4) koszty prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń; 5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam (w wersji PC) oraz na konsolach Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Zarząd Spółki wskazuje, że podane powyżej jednostkowe szacunkowe dane finansowe za 2022 rok nie uwzględniają odpisów związanych z rozpoczętymi w 2022 roku procesami likwidacji spółek z Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A., o których Spóła informowała w raportach bieżących nr 25/2022, 26/2022 oraz 28/2022, których łączna wartość wstępnie oszacowana jest na 300 tys. zł. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2022 r. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) - MAR (Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty