Trwa ładowanie...
Notowania
RUBICON: strona spółki
25.01.2023, 11:36

NVG Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki "Novavis Group SA" (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku ("Rozporządzenie"), podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:
1. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 30 maja 2023 r., 2. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 29 listopada 2023 r., 3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe - 29 września 2023 r., 4. Raport roczny za 2022 rok - 21 kwietnia 2023r., 5. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 21 kwietnia 2023 r. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2023 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego. Jednocześnie, zgodnie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Inne komunikaty