Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
31.01.2023, 16:24

VOX Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
• jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 - 28 marca 2023 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku - 25 maja 2023 roku, • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku - 24 sierpnia 2023 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku - 23 listopada 2023 roku. Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku. Jednocześnie Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne publikowane przez Spółkę będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Spółka nie będzie również publikować jednostkowego raportu półrocznego na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty