Trwa ładowanie...
Notowania
LENTEX: strona spółki
14.02.2023, 15:43

LTX Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 14 lutego 2023 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej – jako podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki – powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty