Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
2.06.2023, 21:39

BEE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r.

Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty