Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
25.07.2023, 23:27

EAH Rejestracja zmiany Statutu.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmiany Statutu Emitenta. Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniono § 9 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Rada Nadzorcza składa się z 5 [pięć] lub większej liczby członków.” oraz dodano § 10 ust. 6 Statutu Spółki o następującym brzmieniu „Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380 [1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych."

Inne komunikaty