Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
28.09.2023, 0:37

LBW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-28    
 
 
  LUBAWA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LUBAWA Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  64-400 Ostrów Wielkopolski  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Staroprzygodzka 117  
  (ulica) (numer)  
  +48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08  
  (telefon)  (fax)  
  info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  744-00-04-276 510349127  
  (NIP)  (REGON)  
 Moore Polska Audyt sp. z o.o., numer wpisu na listę firm audytorskich: 4326 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 325196 73530 20342 375 
 Wynik z działalności operacyjnej3 39829 9447376 450 
 Wynik przed opodatkowaniem3 24428 2677036 088 
 Wynik netto3 71323 3848055 037 
 Inne całkowite dochody1 221-33265-7 
 Łączne całkowite dochody4 93423 3511 0705 030 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej30 116-8 4256 529-1 815 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 861-10 824-1 054-2 331 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 04917 873-3 9133 850 
 Przepływy pieniężne netto razem7 206-1 3761 562-296 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,020,160,010,03 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,020,160,010,03 
 Aktywa trwałe242 653241 12254 52551 413 
 Aktywa obrotowe209 048183 27446 97439 078 
 Aktywa razem451 701424 396101 49990 491 
 Zobowiązania długoterminowe37 65538 9488 4618 305 
 Zobowiązania krótkoterminowe92 20068 53620 71814 614 
 Kapitał własny321 846316 91272 32067 573 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 37531 1882 2496 718 
 Wynik z działalności operacyjnej-8 512398-1 84586 
 Wynik przed opodatkowaniem-9 866177-2 13938 
 Wynik netto-7 03947-1 52610 
 Inne całkowite dochody-177-421-38-91 
 Łączne całkowite dochody-7 216-374-1 564-81 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 056-18 8041 963-4 050 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 403-1 727-521-372 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 03614 675-1 5253 161 
 Przepływy pieniężne netto razem-383-5 856-83-1 261 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)-0,040,00-0,010,00 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)-0,040,00-0,010,00 
 Aktywa trwałe191 160184 18042 95439 272 
 Aktywa obrotowe51 38938 33911 5478 175 
 Aktywa razem242 549222 51954 50247 446 
 Zobowiązania długoterminowe12 99113 8942 9192 963 
 Zobowiązania krótkoterminowe61 55333 40413 8317 123 
 Kapitał własny168 005175 22137 75137 361 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w ni&#380;ej podany spos&#243;b w tys. EURO. </p> <p> Kursy EURO przyj&#281;te przez Sp&#243;&#322;k&#281; do przeliczenia &quot;Wybranych danych finansowych&quot;: </p> <p> - pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w zosta&#322;y przeliczone na EURO wg &#347;redniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, og&#322;oszonego przez NBP na 30.06.2023 r. &#8211; 4,4503 oraz na 30.12.2022 r. &#8211; 4,6899. </p> <p> - pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone na EURO wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca; w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. &#347;rednia ta wynios&#322;a 4,6130; a w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku 4,6427. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 2023-09-27_Sprawozdanie_Zarzadu_LUBAWA_SA_1H2023.pdfSprawozdanie z działalności 
 2023-09-27_PSr_LUBAWA_SA_1H2023.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 
 2023-09-27_Przeglad_SSF_1H2023_Grupa_Lubawa.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Grupa Lubawa 
 2023-09-27_Przeglad_JSF_1H2023_Lubawa_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu Lubawa SA 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-28Przemysław ZasztowtCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty