Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
8.04.2024, 15:50

STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że 8 kwietnia 2024 r. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: „SAM S.A.” lub „Spółka”) postanowił o przedłożeniu Radzie Nadzorczej SAM S.A. oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści: „Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje: 1) dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 96.677.384,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób: a) kwotę 96.677.384,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, b) kwotę 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 2) dokonać wypłaty dywidendy przeznaczonej dla akcjonariusza Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 126.713.258,58 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 r. w kwocie 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). Do wypłaty na rzecz akcjonariusza pozostaje kwota 75.571.577,35 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy). Wypłata nastąpi w terminie do 8 maja 2024 roku.” Ww. wniosek Zarządu SAM S.A. wymaga dokonania oceny przez Radę Nadzorczą SAM S.A. Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A., w tym ustalenia terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty