Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
23.04.2024, 17:22

ALI Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2023

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS”), informuje iż w dniu 23 kwietnia 2024 r. powziął informację o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023. Na podstawie analizy danych i prac audytowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS za rok 2023 r., tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowe przychody z podstawowej działalności operacyjnej w 2023 roku wyniosły 0 zł i były równe przychodom osiągniętym w 2022 roku. b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły w 2023 r. 952 tys. zł. wobec 1.054 tys. zł w 2022 roku, co stanowi spadek o 9,68%. c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł w 2023 roku minus 952 tys. zł. wobec minus 1.054 tys. w 2022 roku. d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł 2023 roku (zysk netto) 133 tys. zł. wobec minus 322 tys. zł w 2022 roku. II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2023 roku 54.193 tys. zł. wobec 41.592 tys. zł. w 2022 roku, co stanowi wzrost o 30,30 % b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS w 2023 roku wyniosły 44.910 tys. zł. wobec 34.216 tys. zł. w 2022 roku, co stanowi wzrost o 31,25% c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2023 roku 9.283 tys. zł. wobec 7.376 tys. zł. w 2022 roku, co stanowi wzrost o 25,85 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2023 roku 10.291 tys. zł. wobec 8.101 tys. zł. w 2022 roku, co stanowi wzrost o 27,03% W okresie sprawozdawczym Spółka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży w związku z utratą przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Altus. Na powyższe dane finansowe wpływ miały również wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez Grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych od których Grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wyniki Rockbridge TFI S.A., a tym samym Grupy Kapitałowej było obniżenie pobieranej opłaty za zarządzanie funduszami otwartymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W efekcie końcowym powyższe wpłynęło na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej. Na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej wpływ miała również rosnąca inflacja oraz nadal trwająca wojna w Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Zniechęcało to potencjalnych inwestorów do inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Inne komunikaty