Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
23.04.2024, 18:33

HRS RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-23    
 
 
  HERKULES Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HERKULES S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  03-236 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Annopol 5  
  (ulica) (numer)  
  22 519 44 44 22 519 44 45  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl  
  (e-mail)  (www)  
  9512032166 017433674  
  (NIP)  (REGON)  
  2594006UP7JO0QGZ0H25 0000261094  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży97 042,00118 495,0021 430,0025 275,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 673,004 017,00369,00857,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-70 809,00-8 924,00-15 637,00-1 903,00 
 Zysk (strata) netto-71 783,00-9 557,00-15 852,00-2 038,00 
 EBITDA20 311,0022 765,004 485,004 856,00 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej24 617,0028 374,005 436,006 052,00 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej6 382,00-6 108,001 409,00-1 303,00 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-26 935,00-23 985,00-5 948,00-5 116,00 
 Przepływy pieniężne razem4 045,00-1 683,00893,00-359,00 
 Środki pieniężne na koniec okresu7 782,003 737,001 790,00797,00 
 Średnia ważona liczba akcji w okresie34 119 105,0034 119 105,0034 119 105,0034 119 105,00 
 Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł)-2,10-0,28-0,46-0,06 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 HRS_RR_2023_LPZ_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 HRS_RR_2023_LPZ_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 HRS_2023-12-31_pl.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe Herkules S.A. za 2023 r. 
 HRS_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis 
 HRS_RR_2023_SZ_2023-12-31_pl.xhtmlRoczne sprawozdanie Zarządu z działalnosci Herkules S.A. za 2023 r. 
 HRS_RR_2023_SZ_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis 
 HRS_RR_SB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za 2023 r. 
 HRS_RR_SB_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadespodpis 
 HRS_RR_2023_oz_spr_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań Herkules S.A. za 2023 r. 
 HRS_RR_2023_oz_spr_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 HRS_RR_2023_oz_aud_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań Herkules S.A. za 2023 r. 
 HRS_RR_2023_oz_aud_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis 
 HRS_RR_2023_orn_kom_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Emitenta 
 HRS_RR_2023_orn_aud_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wybory firmy audytorskiej do badania sprawozdania spółki 
 HRS_RR_2023_orn_spr_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz sprawozdania z działalności Herkules S.A. 
    

Załączniki

Inne komunikaty