Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
25.04.2024, 7:58

RLP RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  RELPOL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RELPOL Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  68-200 Żary  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul.11 listopada 37  
  (ulica) (numer)  
  (0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66  
  (telefon)  (fax)  
  relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  928-000-70-76 970010355  
  (NIP)  (REGON)  
  259400DAALR7MHOEVA74 0000088688  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów159 505,00146 526,0035 223,0031 254,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 667,005 928,002 135,001 264,00 
 Zysk (strata) brutto8 349,005 829,001 844,001 243,00 
 Zysk (strata) netto7 175,004 402,001 584,00939,00 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-505,00-838,00-112,00-179,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 844,00-11 750,00-3 057,00-2 506,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 825,0011 815,002 832,002 520,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-1 524,00-773,00-337,00-165,00 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
 Aktywa razem143 751,00140 649,0033 061,0029 990,00 
 Zobowiązania długoterminowe17 711,007 716,004 073,001 645,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe23 555,0037 407,005 417,007 976,00 
 Kapitał własny102 485,0095 526,0023 571,0020 368,00 
 Kapitał zakładowy48 046,0048 046,0011 050,0010 245,00 
 POZOSTAŁE     
 Liczba akcji w szt.9 609 193,009 609 193,009 609 193,009 609 193,00 
 Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto9 609 193,009 609 193,009 609 193,009 609 193,00 
 Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)0,750,460,170,10 
 Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)0,750,460,170,10 
 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)10,679,942,452,12 
 Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)10,679,942,452,12 
 Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda0,000,000,000,00 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_prezesa_za_2023_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa 
 List_prezesa_za_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 RELPOL_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2023 r 
 RELPOL_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Jednostkowe_sprawozdanie_z_badania_Relpol_2023.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania 
 Jednostkowe_sprawozdanie_z_badania_Relpol_2023.xhtml.xades  
 Sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności 
 Sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_za_2023_przez_RN.xhtmlOcena sprawozdania przez Radę Nadzorczą 
 Oswiadczenie_RN_do_raportu_za_2023_dot_KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej 

Załączniki

Inne komunikaty