Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RELPOL: strona spółki
25.04.2024, 8:11

RLP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  RELPOL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RELPOL Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  68-200 Żary  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul.11 listopada 37  
  (ulica) (numer)  
  (0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66  
  (telefon)  (fax)  
  relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  928-000-70-76 970010355  
  (NIP)  (REGON)  
  259400DAALR7MHOEVA74 0000088688  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów159 510,00150 891,0035 224,0032 185,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 108,005 980,002 453,001 276,00 
 Zysk (strata) brutto10 006,002 783,002 210,00594,00 
 Zysk (strata) netto8 575,001 249,001 894,00266,00 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10,00-1 806,002,00385,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 973,00-12 179,00-3 085,00-2 598,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 825,0011 815,002 832,002 520,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-1 138,00-2 170,00-251,00-463,00 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ     
 Aktywa razem144 331,00140 646,0033 195,0029 989,00 
 Zobowiązania długoterminowe17 676,007 747,004 065,001 652,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe22 182,0036 418,005 102,007 765,00 
 Kapitał własny104 473,0096 481,0024 028,0020 572,00 
 Kapitał zakładowy48 046,0048 046,0011 050,0010 245,00 
 POZOSTAŁE     
 Liczba akcji w szt.9 609 193,009 609 193,009 609 193,009 609 193,00 
 Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej9 609 193,009 609 193,009 609 193,009 609 193,00 
 Zysk (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR)0,890,130,200,03 
 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,890,130,200,03 
 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)10,8710,042,502,14 
 Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)10,8710,042,502,14 
 Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda0,000,000,000,00 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 List_prezesa_za_2023_2023-12-31_pl.xhtmlList prezesa 
 List_prezesa_za_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Skonsolidowane_sprawozdanie_z_badania_GK_Relpol_2023.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta 
 Skonsolidowane_sprawozdanie_z_badania_GK_Relpol_2023.xhtml.xades  
 RELPOL_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe GK Relpol za 2023 
 relpol-2023-12-31-pl.zip.xades  
 Sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności 
 Sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_za_2023_przez_RN.xhtmlOcena sprawozdania przez RN 
 Oswiadczenie_RN_do_raportu_za_2023_dot_KA.xhtmlOświadczenie RN 
    

Załączniki

Inne komunikaty