Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
25.04.2024, 15:30

STX Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że dnia 25 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (spółki zależnej Emitenta) podjęło uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym o następującej treści:
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A z siedzibą w Mysłowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie artykułu 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 96.677.384,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób: a) kwotę 96.677.384,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; b) kwotę 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym 1. Działając na podstawie artykułu 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy przeznaczonej dla akcjonariusza Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 126.713.258,58 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 r. w kwocie 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). Do wypłaty na rzecz akcjonariusza pozostaje kwota 75.571.577,35 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy). 2. Do dokonania wypłaty, o której mowa w pkt. 1 powyżej zostaje upoważniony Zarząd Spółki. Wypłata nastąpi w terminie do 8 maja 2024 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty