Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PMPG: strona spółki
25.04.2024, 17:03

PGM RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  PMPG POLSKIE MEDIA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  02-486 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 212  
  (ulica) (numer)  
  022 347 50 00 022 347 50 01  
  (telefon)  (fax)  
  pmpg@point-group.pl www.point-group.pl  
  (e-mail)  (www)  
  521-008-88-31 010768408  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CGAUC6477JOX48 0000051017  
    (LEI)       (KRS)   
 MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 AKTYWA, RAZEM40 896,0038 047,009 406,008 112,00 
 AKTYWA OBROTOWE14 632,0012 991,003 365,002 770,00 
 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA5 148,004 114,001 184,00877,00 
 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2 158,00143,00496,0030,00 
 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE2 990,003 971,00688,00847,00 
 KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM35 748,0033 933,008 222,007 235,00 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00 
 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,443,270,790,70 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW27 627,0028 702,006 101,006 122,00 
 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 484,005 966,00549,001 273,00 
 ZYSK (STRATA) NETTO2 054,009 485,00454,002 023,00 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00 
 ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,200,910,040,19 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5 156,003 275,001 139,00699,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-2 413,005 047,00-533,001 077,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 441,00-3 992,00-318,00-851,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM1 302,004 331,00287,00924,00 
 
 
 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2023 r.: 1 euro = 4,3480 zł, - na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2023 r.: 1 euro = 4,5284 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 pmpg_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 pmpg_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy do Sprawozdania Finansowego PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 JSF_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 JSF_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtml.xadesPodpisy do Sprawozdania Zarządu z działalności PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 Sprawozdania_z_badania_JSF_PMPG_2023.xhtmlSprawozdanie z badania PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 Sprawozdania_z_badania_JSF_PMPG_2023.xhtml.XAdESPodpisy do Sprawozdania z badania PMPG Polskie Media S.A. za 2023 rok 
 List_PMPG_2023.xhtmlList Zarządu PMPG Polskie Media S.A. 
 List_PMPG_2023.xhtml.xadesPodpisy do Listu Zarządu PMPG Polskie Media S.A. 
 Uchwala_1_RN_Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki PMPG Polskie Media S.A. 
 Uchwala_2_RN_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A. 

Załączniki

Inne komunikaty